Sự kiện ra mắt căn hộ mẫu dự án The Legacy trong tháng 3/2019